logo

Archive for the ‘Internat na przełomie wieków’ Category:

SZCZEGÓLNA AKTYWNOŚĆ

Towarzystwo Szkoły Ludowej w Galicji, w Wielkopolsce działało od 1841 r. Towarzystwo omocy Naukowej zajmujące się przede wszystkim organizowaniem po­mocy stypendialnej dla młodzieży. Jego założycielem byl Karol Marcinkowski Od momentu jego założenia (1841 r.) do 1904 r. miało ono około 5000 stypendystów. Jako swój główny cel stawiało: „Wydobyć z mas ludu Zdatną młodziez, a wykrywszy jej talenta, obrócić na pożytek kraju dając pomoc i stosowny kierunek jej wykształceniu”. Kierując się takimi celami, zakładano podobne towarzystwa na Pomorzu, z siedzibą w Toruniu, na Gór­nym Śląsku i w Westfalii wśród emigrantów.Szczególną aktywnością odznaczało się Towarzystwo Pedagogiczne, które zabiegało u władz państwowych o tworzenie
Czytaj więcej


WYCHOWYWANIE JEDNOSTEK

Oba zakłady przyjmo­wały wychowanków jednej płci.Pierwszy z nich charakteryzował się izolacją młodzieży od wpływów oto­czenia świeckiego oraz klasztornym modelem życia wewnętrznego. W tym typie zakładu doniosłą rolę odgrywał regulamin jako główny środek wychowa­nia, uzyskania opanowania wewnętrznego.Drugi kierunek zakładał wojskowy tzryb życia, gdzie dominowały apele, odprawy, zbiórki, ćwiczenia fizyczne; a jeżeli istniał samorząd, spełniał jedynie rolę przygotowania młodych pomocników wychowawcy.W końcu XIX i na początku XX wieku dają się zauważyć próby emancy­pacji internatu z dotychczasowych rygorów wychowawczych, a także z eli­tarności. Główne czynniki powodujące zmianę funkcji pedagogicznej i społecz­nej internatu to powstawanie zinternatowanych szkół eksperymentujących oraz rozwój szkolnictwa średniego i szkół
Czytaj więcej


ISTOTNE ZNACZENIE

Istotne znaczenie dla rozwoju internatu mają próby realizacji koncepcji szkół eksperymentujących w Anglii i wiejskich ognisk wychowawczych w Niemczech, a później i w Polsce, Bowiem wszystkie szkoły ekspery­mentujące (dotyczy to także wiejskich ognisk wychowawczych) były zinter- natowane, a ponadto internaty zaczęto traktować jako centralne ogniska wychowawcze. Internat zaczął stanowić ważną, ściśle zintegrowaną ze szkołą instytucję opiekuńczo-wychowawczą, której celem „jest, w przeci­wieństwie do jednostronnego wychowania intelektualnego we współczesnych szkołach, harmonijny i wielostronny rozwój wychowanków, a w szczególności wyrobienie silnego, karnego i moralnego charakteru. Szkoły te wielką wagę przywiązywały do zainteresowania uczniów przyrodą i wdrażania ich do poszanowania ludzkiej pracy”. Adrian WieczorkowskiCześć! Bardzo mi
Czytaj więcej


PRZEMIANY FUNKCJI INTERNATU

Lewicki pisze, że „Szkoły te jako internaty przewyższają externaty tym, ze przygotowują do życia współczesnego, solidarnego na wsi, które jest nie­zbędnym warunkiem wychowania…”Genezą szkół eksperymentujących, które zaczęły stosować skrajną swobodę w wychowaniu były Anglia i Niemcy. Nazywano je „postępowymi” (progres­owe schools) w przeciwieństwie do szkół tradycyjnych.Sama idea tych szkół powstała w Niemczech. Z biegiem czasu znalazła zwolenników i w innych krajach. Zainteresowano się nią także w Polsce. Już na początku XIX w. niektórzy polscy pedagodzy odwiedzali kraje Europy zachodniej, zapoznając się z realizacją tego kierunku wychowania, a potem popularyzowali go w kraju. Wśród pierwszych można tu wymienić J. Lewickiego i B.
Czytaj więcej


ROZWÓJ ILOŚCIOWY INTERNATÓW

W większości wymienionych burs mieszkało więcej uczniów niż to prze­widywały odpowiednie przepisy regulujące normy zamieszkania. Np. w bursie w Tarnopolu przeznaczonej na 140 wychowanków przebywało ich o 44 więcej. Jeśli wziąć i to pod uwagę, że spośród 12 budynków opisanych w sprawozda­niu TSL 7 stanowiło własność Towarzystwa, pozostałych 5 było wynajętych, to można wyprowadzić wniosek o zapotrzebowaniu przekraczającym liczbę miejsc w bursach. Z rocznych sprawozdań TSL wynika, iż liczba burs w latach dwudziestych nie uległa zwiększeniu w stosunku do okresu przedwojennego. Fakt ten podkreślano na walnym zjeździe TSL w 1927 r.3 Np. w roku 1926 TSL utrzymywało 21 burs w
Czytaj więcej


NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW

W latach trzydziestych liczba burs TSL uległa zmniejszeniu i wynosiła np. w 1935 r. 11, a zamieszki­wało w nich 350 wychowanków. Jednym z powodów występowania tego zjawiska były trudności finansowe TSL wynikające z kryzysu gospodarczego, a także skutki reformy szkolnictwa powodujące likwidację seminariów nau­czycielskich.W latach 1932—1935 zmalała w bursach liczba młodzieży pochodzenia chłopskiego z 40% do 20%.Na podstawie różnych materiałów dotyczących działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej (a przede wszystkim roczników i okresowych sprawozdań, jak również z niektórych danych liczbowych podanych w pracy Z. Turskiej) można przedstawić liczbę burs TSL w latach 1920—1935. Adrian WieczorkowskiCześć! Bardzo mi miło, że jesteś na moim blogu,
Czytaj więcej